Obecní úřad > NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých Zákonů
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb. - prováděcí vyhláška k Zákonu o oceňování majetku
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších Zákonů
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých Zákonů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

« Zpět